» Regulamin

Regulamin

SUMATERA .pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.sumatera.pl, prowadzony przez Jarosława Wiktora na podstawie wpisu do CEIDG . z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Moniuszki 9, o numerze  NIP: 8980003743, numerze REGON : 930110898 ,z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym : info@sumatera.pl.
 
1. SUMATERA Jarosław Wiktor prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane  przez strony internetowe dostępne w domenie sumatera.pl , a także bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia. Siedziba jest otwarta dla Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 , w soboty zaś w godzinach 9-13.
 
2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego SUMATERA.PL dokonując rejestracji i tworząc indywidualne konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w SUMATERA.PL ( zwane dalej: „Kontem”) . Świadczenie usług w ramach Konta na SUMATERA .PL ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze sklepem internetowym dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe ustalenie nie  dotyczy sytuacji, w których SUMATERA.PL jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w SUMATERA.PL należy wypełnić formularz rejestracyjny zawierający adres e-mail Klienta oraz jego indywidualne hasło. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana informacja, w jaki sposób dokonać potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a SUMATERA.PL., której przedmiotem są usługi świadczone przez SUMATERA.PL ( zwane dalej : „Sprzedawcą „ ), na warunkach określonych w Regulaminie.
 
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu związane z transakcjami ze Sprzedawcą  może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sprzedawcą oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 
5. Wszystkie produkty dostępne w SUMATERA.PL są wyrobami rękodzielniczymi z pełnymi cechami użytkowymi charakterystycznymi dla danego rodzaju rękodzieła oraz jakości właściwej dla tej kategorii wyrobów, wolne są od uszkodzeń fizycznych  i wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych SUMATERA.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest  paragon lub faktura VAT. Dokumenty te dołączane są do sprzedanego wyrobu i wraz z nim dostarczone do Kupującego.
 
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych - firm kurierskich i wedle zasad i regulaminów przez te podmioty stosowanych.  Istnieje także możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie Sprzedawcy. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w SUMATERA.Pl  jako :  Sposoby i koszty dostawy.
 
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a SUMATERA.Pl dotycząca zakupu danego produktu w sklepie internetowym Sprzedawcy ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w SUMATERA.Pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Sprzedawcy.
 
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych wyrobów rekodzielniczych, składających się na jedno zamówienie złożone w sklepie SUMATERA.PL, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie może ulec zmianie, a jedynie zostanie rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w SUMATERA.PL produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.  Możliwe są następujące formy dokonania płatności:
 
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w . W   wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  2. Przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Przelew z danymi identyfikacyjnymi zamówienie i Klienta dokonywany jest na konto bankowe Sprzedawcy : BZ WBK 31 1090 2398 0000 0001 3045 0638 Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym SUMATERA.PL , zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna przy zakupie niektórych wyrobów, co jest uwidocznione w informacji dotyczącej sposobów zapłaty za dany wyrób.
 
 
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w SUMATERA.PL, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. Odbiór osobisty ustalany jest bezpośrednio z Klientem w trybie roboczym.
 
13. Produkty rękodzielnicze nie posiadają gwarancji producenta – jako świadczenia dobrowolnego. Sprzedawca udziela gwarancji oryginalności pochodzenia sprzedawanych wyrobów rękodzielniczych. Na Sprzedawcy ciążą również powinności wynikające z obowiązku zgodności dostarczanego towaru z umową oraz rękojmi zgodnie z postanowieniami Działu II Kodeksu Cywilnego – artykułów od 556 do 576 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie kwestie i procedury związane z zaspokojeniem praw Klienta rozstrzygane są na gruncie obowiązujących przepisów i zasadach rzetelności kupieckiej.
 
14. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza reklamacyjnego lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany we wstępie do REGULAMINU.
 
16. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SUMATERA.PL nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja uzasadnionych i zweryfikowanych pozytywnie w postępowaniu żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca. Przy przygotowywaniu do zwrotu w ramach rękojmi  zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość” , cenę zakupu brutto odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia przesyłanego towaru.
 
17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego wyrobu rekodzielniczego, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
 
18. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu internetowego SUMATERA .PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu SUMATERA.PL składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 
19. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w SUMATERA.Pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Sprzedawcę w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie SUMATERA.PL
 
20. SPRZEDAWCA. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach SUMATERA.PL Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę on zaś nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w na stronach SUMATERA.PL  zmienionego Regulaminu -  z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 
21. W sprawach nieuregulowanych właściwe są przepisy obowiązujące w prawie polskim i na terenie RP.
 
22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach SUMATRA.PL będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 
 Załącznik nr 2 - Polityka Ochrony Prywatności SUMATERA.PL
1. SUMATERA.Pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Zatem z  należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych , firewalle oraz systemy antywirusowe). W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem SUMATERA.PL.
 
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w SUMATERA.PL jest Jarosław Wiktor, prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą pod firma SUMATERA Jarosław Wiktor
 
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością  Sprzedawcy, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach SUMATERA.Pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
 
4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
5. Klienci mogą przeglądać SUMATERA.PL oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 
6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w SUMATERA.PL  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi informacji handlowych i reklamowych .Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 
8. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z SUMATERA.PL niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 
9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w SUMATERA.PL są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte u Sprzedawcy produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w SUMATERA.PL sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 
 
10. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych innemu administratorowi danych.
 
11. Sprzedawca zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Zapewnia także Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub też gdy Sprzedawca uzyska i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w SUMATERA.PL naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 
 
12. Sprzedawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 
13. SUMATERA.Pl stosuje pliki “cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z SUMATERA.PL Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z SUMATERA.PL, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie Sprzedawcy.
 
ZAŁĄCZNIK nr 1
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki można odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to  Klient zrobi, zwrócimy wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformować należy  nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Można skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej.
 
Przesyłkę nadać należy na adres: SUMATERA Jarosław Wiktor
51-610 WROCŁAW ul. Moniuszki 9

Formularz odstąpienia od umowy - POBIERZ
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl
Aktualnie w sklepie trwa przerwa konserwacyjna. Przepraszamy za utrudnienia, zamówienia nie będą realizowane.
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).